Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa.Thông tư này quy định về quản lý đường thủy nội địa, bao gồm: phân loại, thẩm quyền quyết định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa; công bố mở, đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng; mốc chỉ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa...     
Đường thủy nội địa theo Thông tư bao gồm đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng; 


Sông nước Cà Mau - ảnh Thiên Ân
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định cấp và điều chỉnh cấp kỹ thuật tuyến đường thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với: Đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp và điều chỉnh cấp kỹ thuật tuyến đường thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đối với: đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.
Thông tư cũng qui định thẩm quyền, nội dung công bố mở, đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng, theo đó:
Bộ Giao thông vận tải công bố mở, đóng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố đóng, mở đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.
Việc kiểm tra, giải quyết các dự án, công trình thi công, công trình tồn tại liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa theo Thông tư được thực hiện như sau:
Tổ chức, cá nhân quản lý công trình có trách nhiệm giải quyết khi thấy dự án, công trình ảnh hưởng đến đến an toàn giao thông đường thủy nội địa  hoặc khi cơ quan quản lý có thẩm quyền yêu cầu.
Cơ quan có thẩm quyền phát hiện dự án, công trình thi công nguy hiểm đến đến an toàn giao thông đường thủy nội địa  thì yêu cầu tổ chức, cá nhân quản lý có biện pháp bảo đảm an toàn hoặc tạm dừng hoạt động, khai thác để sửa chữa khắc phục.
Tổ chức, cá nhân phát hiện dự án, công trình thi công ảnh hưởng đến đến an toàn giao thông đường thủy nội địa phải báo ngay và phối hợp với cơ quan quản lý có thẩm quyền để xứ lý kịp thời.


Đáy cá - công trình gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông - ảnh Thiên Ân
Đối với công trình đang khai thác mà hệ thống báo hiệu chưa bàn giao hoặc có báo hiệu nhưng chưa đầy đủ, không đảm bảo tiêu chuẩn thì chủ công trình phải bổ sung, khắc phục ngay.
Thông tư 15 có iệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2016. Bãi bỏ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa và Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia.
                                                                                               Thiên Ân