UBATGTGQ tổ chức Hội nghị tổng kết năm ATGT 2016

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể cho năm 2017:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát.

- Đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; xây dựng kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường thuỷ nội địa; tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu giao thông đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lĩnh vực vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và giảm giá cước vận tải đường sắt, hàng hải, đường thuỷ nội địa và hàng không, giảm mức độ phụ thuộc của hàng hoá, hành khách vào vận tải đường bộ; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh; chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng trong đô thị và vận tải kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến TNGT.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi đối tượng, nhất là cho đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, đồng bào nghèo; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị -xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông” trong đó chú trọng vào giới trẻ, thanh, thiếu niên. 

- Tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục đầu tư và bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông đô thị; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

nguồn UB ATGT