Bờ biển Cà Mau đang sạt lở từng giờ

Theo đó, công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển được xem là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương, là trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tăng cường công tác thông tin, truyền thông qua các cơ quan thông tấn, báo, đài truyền hình, truyền thanh đóng trên địa bàn, truyền thông mạng xã hội, hội thảo, tập huấn chuyên đề để nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chổng sạt lở bờ sông, bờ biển. Hỗ trợ, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi của tỉnh.

Ngoài ra, tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động ven sông, ven biển có nguy cơ làm tăng rủi ro về sạt lở đất. Hiện đại hóa công tác quan trắc, dự báo kịp thời cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển, từng bước đầu tư bổ sung các trạm quan trắc hải văn, theo dõi, giám sát diễn biến sạt lở theo hướng 100% quan trắc tự động; trong đó, ưu tiên lắp đặt tại các khu vực sạt lở nghiêm trọng và các khu vực nguy cơ cao bị sạt lở trên tuyến đê biển Tây và bờ biển Đông.

Tiếp tục cây dựng các công trình phòng, chống, khắc phục sạt lở; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu mới phù hợp với điều kiên cụ thể của từng khu vực để phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

 Hoài An