Thực hiện chủ trương của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian qua Bộ Giao thông vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được những kết quả tích cực: hệ thống các trường, học viện thuộc Bộ đã từng bước được sắp xếp, tinh gọn; mô hình quản trị và phương thức quản lý đã được đổi mới; chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Giao thông vận tải và đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đặc biệt là công tác tuyển sinh, công tác cán bộ, liên kết đào tạo, quản lý sử dụng tài sản…; chưa phát huy được vị thế, vai trò của các cơ sở giáo dục, đào tạo đối với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành Giao thông vận tải.

Để tăng cường công tác quản lý nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trường, học viện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải hiện nay và trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị:

1. Các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng và Thanh tra Bộ: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các trường, học viện để tổ chức thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất để Bộ Giao thông vận tải thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản; quá trình tham mưu giải quyết công việc phải đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các trường, học viện phát triển, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Vụ Tổ chức cán bộ

- Tiếp tục tham mưu, rà soát kiện toàn hệ thống các trường, học viện đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển ngành Giao thông vận tải và quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các trường, học viện thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác đào tạo theo đúng chủ trương của Đảng, quy định pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Phối hợp với Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải xây dựng định hướng phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển các lĩnh vực Giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và giai đoạn của các trường, học viện.

b) Vụ Tài chính: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các trường, học viện trong công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, đặc biệt là quản lý, sử dụng tài sản công, thu học phí... theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

c) Vụ Kế hoạch - Đầu tư: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các trường, học viện về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo chức năng, nhiệm vụ.

d) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các trường, học viện trong các hoạt động khoa học và công nghệ, môi trường; đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

đ) Vụ Hợp tác quốc tế: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các trường, học viện trong các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo, đặc biệt là các chương trình hợp tác trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài.

e) Vụ Quản lý doanh nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các thủ tục để chuyển các doanh nghiệp là công ty cổ phần có vốn góp nhà nước tại các trường đại học do Bộ Giao thông vận tải đang làm đại diện chủ sở hữu về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quản lý theo quy định.

g) Thanh tra Bộ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của các trường, học viện để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định (nếu có).

2. Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện các nội dung quy định tại mục 3 Chỉ thị này.

- Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý trường theo quy định của pháp luật.

3. Các trường, học viện trực thuộc Bộ

- Tiếp tục rà soát, thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; chú trọng và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, giáo viên, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, viên chức.

- Chủ động rà soát, ban hành hệ thống văn bản nội bộ của trường, học viện theo thẩm quyền, đặc biệt là quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, hội đồng trường, ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể khác trong nhà trường và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức này theo quy định và theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Rà soát, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo các ngành, nghề cốt lõi, phục vụ ngành Giao thông vận tải; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Giao thông vận tải theo định hướng phát triển giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20501 và các yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt lưu ý đào tạo nhân lực đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao2, nhân lực kết cấu hạ tầng giao thông3...

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyển sinh, đào tạo, đặc biệt về công khai, minh bạch trong các bước từ tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ; tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/5/2023 về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các chỉ đạo của Bộ trong công tác đào tạo về lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa và các lĩnh khác.

- Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, đặc biệt trong công tác rà soát, chuẩn bị và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; nghiên cứu lập và triển khai kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị đối với các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, ngành, nghề trọng điểm (nếu có) đã quá hạn, bị xuống cấp…

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Phí và lệ phí, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, đặc biệt là sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh liên kết; công tác tổ chức bộ máy kế toán hạch toán thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về kế toán.

4. Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải

Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng định hướng phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển các lĩnh vực Giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Người đại diện của Bộ Giao thông vận tải tham gia Hội đồng trường trong các trường, học viện trực thuộc Bộ

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người đại diện quy định tại Quy chế quản lý Người đại diện của Bộ Giao thông vận tải tham gia Hội đồng trường của trường, học viện trực thuộc Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 851/QĐ-BGTVT ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin, báo cáo tình hình hoạt động của trường, học viện và kịp thời đề xuất Bộ Giao thông vận tải việc quản lý đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật cũng như thực tế của đơn vị.     

Mộng Tuyết