Triển khai Dự thảo

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn; từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe” đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn huyện.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao trách nhiệm, hiệu quả và khả năng phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng thực thi công vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện trong việc thực hiện quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Nâng cao trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh rượu, bia trong việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội thông qua việc chủ động thực hiện quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn, cung cấp các nguồn lực cho công tác phòng, chống vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Các giải pháp thực hiện Kế hoạch gồm: tăng cường năng lực thực thi pháp luật về nồng độ cồn:  cử cán bộ đi tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn cho lực lượng cảnh sát giao thông huyện; trang bị bổ sung, sửa chữa kịp thời máy đo nồng độ cồn trong khí thở và các trang thiết bị phụ trợ; lồng ghép nội dung kiến thức về phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn trong chương trình đào tạo tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện…. tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm: tổ chức tuần tra kiểm soát theo kế hoạch thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông, trong đó tập trung kiểm tra các đối tượng có biểu hiện uống rượu, bia trên các tuyến đường có nhiều điểm kinh doanh rượu, bia như thị trấn Sông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời, xã Khánh Bình Tây và tuyến Tắc Thủ - Sông Đốc, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, các hành vi trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ….; tăng cường vai trò cộng đồng và huy động kinh phí xã hội hóa…

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo tình hình thực tế của đơn vị; chỉ đạo thường xuyên tổ chức các cuộc họp khóm, ấp để tuyên truyền các quy định của pháp luật về nồng độ cồn.

Ong Vò Vẽ