Cựu chiến binh tham gia sửa chữa lộ

Tuy nhiên hiện nay lộ về trung tâm xã cũng như lộ giao thông nông thôn do xây dựng trước đây cũng đã xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến đi lại của người dân. Để đầu tư sửa chữa huyện cần kinh phí rất lớn nhưng có hạn nên  huyện đang kiến nghị tỉnh hỗ trợ thêm vốn để bảo trì đường bộ, hoặc cho huyện ứng trước kinh phí để huyện duy tu sửa chữa trong năm 2017 các đoạn lộ hư hỏng nặng./.

Thành Quốc