Mục đích của việc xây dựng cổng trường an toàn giao thông trong trường học, để giáo dục cho em học sinh trên địa bàn huyện hiểu biết thêm kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông  trong học đường.


Cổng trường an toàn giao thông - ảnh Xuân Quang
 Từ khi thành lập Cổng trường an toàn giao thông đến nay, huyện U Minh không có học sinh vi phạm trên lĩnh vực giao thông. Hiện nay ngành giáo dục huyện U Minh chỉ đạo các trường còn lại khẩn trương xây dựng hoàn thành 100% cổng trường an toàn giao thông trong năm  2016.
                                                                                           Văn Mách – Đài TT U Minh