1.7. Chập tiêu tim luồng (A7)

Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ phải (A7.1)

Hình dáng:

Gồm hai biển, biển trên cột sau đặt cao hơn biển trên cột trước.

Chớp một dài (OC 4s)

Màu sắc:

Màu sơn, cách thức sơn như biển chuyển luồng bờ phải

Đèn hiệu:

Ban đêm: có hai đèn chớp 1 dài, ánh sáng màu vàng, đèn trên cột sau đặt cao hơn đèn trên cột trước

Ý nghĩa:

Báo rằng “Luồng hẹp nguy hiểm, phương tiện phải đi theo đúng đường thẳng chập của hai biển báo hiệu”

Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ trái (A7.2)

Hình dáng:

Gồm hai biển, biển trên cột sau đặt cao hơn biển trên cột trước

Chớp một dài (OC 3s)

Màu sắc:

Màu sơn, cách thức sơn như biển chuyển luồng bờ trái

Đèn hiệu:

Ban đêm: có hai đèn chớp 1 dài, ánh sáng màu vàng, đèn trên cột sau đặt cao hơn đèn trên cột trước

Ý nghĩa:

Báo rằng “Luồng hẹp nguy hiểm, phương tiện phải đi theo đúng đường thẳng chập của hai biển báo hiệu”

1.8.Báo hiệu định hướng luồng (A8)

Đặt bên phải luồng (A8.1)

Hình dáng:

Một biển hình trụ ghép kiểu múi khế đặt trên cột

Chớp đều (ISO 6s)

Màu sắc:

Nền giữa biển sơn màu vàng, viền biển sơn màu đen

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp đều, ánh sáng màu vàng

Ý nghĩa:

Định hướng luồng cho tàu thuyền đi lại trên đường thủy rộng như ven vịnh, trên hồ, vào cửa sông phía bên phải của luồng

Đặt bên trái luồng (A8.2)

Hình dáng:

Một biển hình thoi ghép kiểu múi khế đặt trên cột

Chớp đều (ISO 5s)

Màu sắc:

Viền biển sơn màu đen, nền giữa biển sơn màu vàng

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp đều, ánh sáng màu vàng

Ý nghĩa:

Định hướng luồng cho tàu thuyền đi lại trên đường thủy rộng như ven vịnh, trên hồ, vào cửa sông bên trái luồng

1.9. Báo hiệu hai luồng (đặt dưới nước) (A9)

Báo cả hai luồng đều là luồng chính (A9.1)

Hình dáng:

Phao hình nón cụt hoặc ống, biển hình cầu

Chớp đều nhanh (ISO 2s)

Màu sắc:

Biển sơn thành 3 khoang ngang đỏ - xanh lục phao sơn thành 4 khoang xanh lục - đỏ - xanh lục - đỏ

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp 3, ánh sáng màu trắng

Ý nghĩa:

Báo rằng “Tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, cả hai luồng đều là luồng chính”

Báo luồng phía bên phải là luồng chính (A9.2)

Hình dáng:

Phao hình nón cụt có tiêu thị hình nón hoặc phao ống có biển hình cầu phía trên có tiêu thị hình nón

Chớp nhanh liên tục (Q)

Màu sắc:

Tiêu thị, biển sơn màu xanh lục. Phao sơn nửa trên màu xanh lục, nửa dưới màu đỏ

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu xanh lục

Ý nghĩa:

Báo rằng “Tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, luồng phía bên phải là luồng chính. Vị trí đặt phao là giới hạn phía trái của luồng chính”. Luồng phụ là luồng có chuẩn tắc luồng lạch kém hơn luồng chính, phương tiện khi qua lại cần tìm hiểu để biết. Các biển phụ (tiêu thị) trong loại báo hiệu này là bắt buộc phải có

Báo luồng phía bên trái là luồng chính (A9.3)

Hình dáng:

Phao hình nón cụt có tiêu thị hình trụ hoặc phao ống có biển hình cầu phía trên có tiêu thị hình trụ

Chớp nhanh liên tục (Q)

Màu sắc:

Biển, tiêu thị sơn màu đỏ. Phao sơn nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh lục

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp nhanh, ánh sáng màu đỏ

Ý nghĩa:

Báo rằng “Tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, luồng phía bên trái là luồng chính, vị trí đặt phao là giới hạn phía phải của luồng chính”

2. BÁO HIỆU VỊ TRÍ NGUY HIỂM HAY VẬT CHƯỚNG NGẠI TRÊN LUỒNG (B)

2.1. Báo hiệu nơi phân luồng, ngã ba (đặt trên bờ) (B1)

Hình dáng:

Báo hiệu là 2 hình nón đối đỉnh đặt trên cột

Chớp đều nhanh (ISO 2s)

Màu sắc:

Nửa trên sơn màu đỏ, nửa dưới sơn màu xanh lục

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu trắng

Ý nghĩa:

Báo rằng “Tại vị trí đặt báo hiệu là đầu mom bãi nơi phân luồng, ngã ba nguy hiểm, cần chú ý”

2.2. Báo vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm trên luồng (B2)

Báo vật chướng ngại hay vị trí nguy hiểm bên phía phải của luồng tàu chạy (B2.1)

Hình dáng:

Báo hiệu là một hình nón ngược ghép kiểu múi khế

FI5s(R)

Màu sắc:

Biển sơn màu đỏ

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ

Ý nghĩa:

Báo rằng “Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên phải của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10m”

Báo vật chướng ngại hay vị trí nguy hiểm bên phía trái của luồng tàu chạy (B2.2)

Hình dáng:

Báo hiệu là một hình nón ghép kiểu múi khế đặt trên cột

FI5s(G)

Màu sắc:

Biển sơn màu xanh lục, viền quanh biển sơn trắng

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục

Ý nghĩa:

Báo rằng “Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên trái của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10m”

2.3. Báo hiệu vật chướng ngại đơn lẻ trên đường thủy rộng (B3)

Hình dáng:

Báo hiệu là hai biển hình cầu đặt trên cột hoặc trên phao

Chớp 2 (FI(2) 10s)

Màu sắc:

Biển sơn màu đen, cột, phao sơn làm 3 khoang đen - đỏ - đen

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp 2, ánh sáng màu trắng

Ý nghĩa:

Báo rằng “Có vật chướng ngại nguy hiểm trên luồng nhưng xung quanh là vùng nước an toàn. Phương tiện có thể đi lại được xung quanh vật chướng ngại về mọi phía, nhưng phải cách báo hiệu ít nhất trên 15m”

2.4. Phao giới hạn vùng nước (B4)

Phía bên phải của luồng tàu chạy (B4.1)

Hình dáng:

Phao hình trụ có biển (hay tiêu thị) là hình trụ

Chớp 3 (FI(3) 10s)

Màu sắc:

Phao, tiêu thị sơn màu vàng

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp 3, ánh sáng màu vàng

Ý nghĩa:

“Giới hạn vùng nước bên phía bờ phải của luồng”

Phía bên trái của luồng tàu chạy (B4.2)

Hình dáng:

Phao hình nón có biển (hay tiêu thị) hình là hình nón

Chớp 1 ngắn (FI 5s)

Màu sắc:

Phao, tiêu thị sơn màu vàng

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp một ngắn ánh sáng màu vàng mỗi 5 giây

Ý nghĩa:

“Giới hạn vùng nước bên phía bờ trái của luồng” Khi dùng báo hiệu này để cấm vùng nước, cấm luồng thì bên trên treo thay bằng tiêu thị C1.1.1.

2.5. Báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không (B5)

Cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung (B5.1)

Hình dáng:

Một biển hình vuông bố trí ở tim luồng khoang thông thuyền

Q.F

Màu sắc:

Biển sơn màu vàng

Đèn hiệu:

Ban đêm: treo 2 đèn, một đèn sáng liên tục, một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu vàng, đặt ở vị trí của biển báo hiệu

Ý nghĩa:

Đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung

Cho phương tiện cơ giới đi qua (B5.2)

Hình dáng:

Một biển hình thoi bố trí ở tim luồng khoang thông thuyền

Sáng liên tục (F)

Màu sắc:

Biển sơn màu vàng

Đèn hiệu:

Ban đêm: treo một đèn sáng liên tục, ánh sáng màu vàng, đặt ở vị trí của báo hiệu

Ý nghĩa:

Đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện cơ giới đi qua

Cho phương tiện thô sơ đi qua (B5.3)

Hình dáng:

Một biển hình tròn bố trí ở tim luồng khoang thông thuyền

Chớp nhanh liên tục (Q)

Màu sắc:

Biển sơn màu vàng

Đèn hiệu:

Ban đêm: treo một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu vàng

Ý nghĩa:

Đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện thô sơ đi qua

 

Huỳnh Anh