Trả lời: Theo điểm d khoản 5; điểm c khoản 6, điều 16 và điểm e khoản 1 điều 78 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; tạm giữ xe đến 07 ngày, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm “Gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp”.

Mến chào bạn!

Ban ATGT tỉnh Cà Mau