Qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 3/2023. Kết quả: số lượng xe kinh doanh vận tải không thực hiện truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe về máy chủ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam với thời gian từ 07 ngày trở lên trong tháng 3/2023 là 1.290 xe. Để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời trong việc cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên đối với thiết bị giám sát hành trình và camera (đối với các xe bắt buộc phải lắp camera), đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo đúng quy chuẩn. Không bố trí xe vào hoạt động kinh doanh vận tải khi thiết bị giám sát hành trình, camera lắp đặt trên xe hỏng hoặc thiết bị mất tín hiệu và không truyền dữ liệu liên tục theo quy định. Xử lý nghiêm trường hợp lái xe cố tình làm hư hỏng, ngắt nguồn điện và sử dụng các loại thiết bị khác để can thiệp dẫn đến thiết bị giám sát hành trình trên xe không truyền được dữ liệu hoặc làm sai lệch thông tin khi truyền dữ liệu. Bố trí nhân viên trực để theo dõi liên tục hoạt động của lái xe trong suốt thời gian xe tham gia hoạt động thông qua thiết bị giám sát hành trình và camera lắp trên xe. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý đối với lái xe vi phạm các lỗi, như: điều khiển xe quá tốc độ; dừng, nghỉ không đảm bảo thời gian; điều khiển xe liên tục quá thời gian quy định; làm việc riêng hoặc không tập trung khi đang lái xe,…

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có xe vi phạm lỗi không truyền dữ liệu liên tục từ 07 ngày trở lên trong tháng 3/2023: Thực hiện rà soát, chấn chỉnh và khắc phục ngay lỗi vi phạm về việc không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình liên tục theo quy định. Không bố trí xe vào hoạt động kinh doanh vận tải khi thiết bị giám sát hành trình, camera lắp đặt trên xe hỏng hoặc thiết bị mất tín hiệu và không truyền dữ liệu liên tục theo quy định; Báo cáo nguyên nhân và kết quả xử lý, khắc phục cụ thể của từng xe bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải (qua Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái) trước ngày 12/5/2023. Đối với các xe vi phạm lỗi không truyền dữ liệu liên tục theo quy định đã được nhắc nhở, nếu tiếp tục vi phạm trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành thu hồi phù hiệu đã cấp cho xe theo quy định.

Sở GT-VT giao Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái theo dõi, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khắc phục lỗi vi phạm không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình như nêu trên đảm bảo theo đúng thời gian yêu cầu./.

Mộng Tuyết