Hành lang an toàn cầu Khánh An, huyện U Minh. Ảnh Hà Giang

Trả lời

Theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ, quy định giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống như sau:

1. Hành lang an toàn đối với cầu trên đường ngoài đô thị

a) Theo chiều dọc cầu tính từ đuôi mố cầu ra mỗi bên:

- 50 mét đối với cầu có chiều dài từ 60 mét trở lên;

- 30 mét đối với cầu có chiều dài dưới 60 mét.

b) Theo chiều ngang cầu tính từ mép ngoài cùng đất của đường bộ trở ra mỗi phía:

- 150 mét đối với cầu có chiều dài lớn hơn 300 mét;

- 100 mét đối với cầu có chiều dài từ 60 mét đến 300 mét;

- 50 mét đối với cầu có chiều dài từ 20 mét đến dưới 60 mét;

- 20 mét đối với cầu có chiều dài nhỏ hơn 20 mét.

2. Hành lang an toàn đối với cầu trên đường trong đô thị

a) Theo chiều dọc cầu được xác định như đối với cầu trên đường ngoài đô thị;

b) Theo chiều ngang cầu, đối với phần cầu chạy trên cạn kể cả phần cầu chạy trên phần đất không ngập nước thường xuyên được tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra mỗi bên 07 mét; đối với phần cầu còn lại, quy định như điểm b khoản 1 Điều này;

c) Tại các nút giao thông đô thị, các cầu vượt, hầm chui và cầu dành cho người đi bộ qua đường theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hành lang an toàn đối với cống tương ứng với hành lang an toàn đường bộ nơi đặt cống.

Theo Điều 18, Nghị định này, quy định giới hạn hành lang an toàn đối với bến phà, cầu phao như sau:

1. Theo chiều dọc: bằng chiều dài đường xuống bến phà, cầu phao.

2. Theo chiều ngang: từ tim bến phà, cầu phao trở ra mỗi phía thượng lưu, hạ lưu là 150 mét.

Như vậy, đối với cầu Khánh an, cơ sở của bạn vi phạm hành lang an toàn cầu theo theo quy định hiện hành. Vì vậy, bạn nên sắp xếp di dời đến vị trí thuận lợi, đảm bảo về điều kiện hoạt động của bến thủy nội địa và các quy định về sử dụng đất dành cho đường bộ.

Mến chào bạn!

Hà Giang