Nhổ đáy trên sông Bảy Háp

Mặc dù đã được các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, ra quân giải tỏa nhiều đợt nhưng vẫn còn vẫn nhiều hộ dân đặt lú, đáy, cặm chà gây cản trở giao thông.  Lực lượng giải tỏa đã nhổ hàng trăm cọc, cây tạp, thu giữ hàng chục lú, đáy và nhiều cụm chà gây mất an toàn giao thông.

Sau buổi ra quân, Tổ kiểm tra liên ngành của Ban An toàn giao thông huyện Đầm Dơi lập biên bản bàn giao cho UBND 2 xã Tân Trung, Trần Phán quản lý. Đề nghị địa phương kiên quyết không để tái lấn chiếm luồng trong thời gian tới.

Thành Quốc