Theo Thông tư 56/2014/TT-BGTVT bằng thuyền trưởng, máy trưởng được đổi tên gọi thành giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng. Người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng của từng hạng được cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng tương ứng; người có bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế thì được cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư.

Đối với người có chứng chỉ thợ máy được cấp lại chứng chỉ thợ máy hạng nhất, người có chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế được cấp lại chứng chỉ thợ máy hạng nhì; người có chứng chỉ lái phương tiện được cấp lại chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất và người có chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế thì được cấp lại chứng chỉ lái phương tiện hạng nhì.

Người có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng được cấp trước ngày 01/01/2015 thì tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2019, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng và làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo mẫu mới. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng có thời hạn là 05 năm./.

Bài và ảnh: Quốc Khánh